górne tło

Projekty Specjalistycznych Miejskich Szpitali wybrane do dofinansowania

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – ZIT, decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego dnia 16 maja 2017 r. do dofinansowania zostały wybrane następujące Projekty miejskich szpitali:

1. Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie, realizowany przez Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Całkowita wartość Projektu: 27 000 000 zł, w tym: dofinansowanie ze środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi: 7 187 399,95 zł (26,62 %), wkład Gminy Miejskiej Kraków: 19 812 600,05 zł (73,38%). Termin zakończenia realizacji Projektu: 30 listopada 2019 roku. Zatwierdzenie wyboru Projektu do dofinansowania: Uchwała Nr 740/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2017 roku. 

Przedmiotem Projektu jest nadbudowa i rozbudowa Budynku Głównego Szpitala oraz doposażenie Szpitala Miejskiego Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w nowoczesną aparaturę medyczną i diagnostyczną oraz wyposażenie techniczne. W ramach realizacji Projektu powstanie nowoczesny kompleks bloków operacyjnych, w skład których wejdzie 6 sal operacyjnych oraz pomieszczenia towarzyszące wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny. Powstała w wyniku Projektu baza zabiegowo-operacyjna umożliwi prowadzenie w Szpitalu procedur medycznych i świadczeń na większą skalę niż dotychczas, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych, co przyczyni się do niwelowania różnic w zakresie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na obszarze województwa.

2. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, realizowany przez Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Całkowita wartość Projektu: 17 200 000 zł, w tym: dofinansowanie ze środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi: 13 759 999,95 zł (80%), wkład Gminy Miejskiej Kraków: 3 440 000,05 zł (20%). Termin zakończenia realizacji Projektu: 30 listopada 2019 roku. Zatwierdzenie wyboru Projektu do dofinansowania: Uchwała Nr 739/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2017 roku.

Przedmiotem Projektu jest doposażenie Szpitala im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie w aparaturę medyczną i diagnostyczną oraz wyposażenie techniczne niezbędne do codziennego funkcjonowania. Doposażone zostaną oddziały:, Otolaryngologii, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Okulistyki, Chorób Wewnętrznych I, II i III. Ginekologiczno–Położniczy z Traktem Porodowym, Okulistyki, Urologii, Centralna Sterylizacja, Obserwacyjny Chorób Zakaźnych i Dermatologii, Pediatrii, Ortopedyczno–Urazowy, Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej, Urologii, Chirurgii Dzieci, Neurologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Blok Operacyjny.

Łącznie wartość wskazanych Projektów wynosi 44 200 000 zł, w tym planowany udział środków Gminy Miejskiej Kraków 23 252 600,10 zł co stanowi 53% kosztów całkowitych.

dolne t�o