górne tło

Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie dla projektu „Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1”  w ramach Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu są:

- prace konserwatorskie, restauratorskie, zabezpieczające przed zniszczeniem oraz roboty budowlane w obiekcie zabytkowym, który jest obecnie w złym stanie technicznym i wymaga podjęcia pilnych prac remontowych, które pozwolą uchronić obiekt przed degradacją (z uwagi na stan techniczny obiekt jest od dłuższego czasu nieużytkowany)

- prace związane z eksponowaniem w nowy sposób wartości zabytku, tj. kompleksowe zagospodarowanie otoczenia obiektu z elementami małej infrastruktury, oświetlenie, prowadzone będą też działania promocyjne i informacyjne o zabytkowym obiekcie (w tym umieszczenie informacji o obiekcie w ramach systemu MSIT), przygotowanie aranżacji wystawy stałej i wnętrz wraz z zakupem wyposażenia wystawy oraz wnętrz, związane z uruchomieniem w zabytku działalności kulturalnej.

W projekcie rozwinięte zostaną nowe funkcje kulturalne obiektu – powstanie w nim Muzeum Podgórza (jako oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa) prezentujące wartość historyczną zabytku i miejsca w jakim się znajduje, tj. Podgórza.

 

Wartość całkowita projektu wynosi 7,91 mln zł w tym dofinansowanie 4,17 mln zł.

dolne t�o