Przyznane dofinasowanie na realizację Projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Dnia 29 czerwca br. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie zawarł umowę z Województwem Małopolskim na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i Gminy Miejskiej Kraków pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – ZIT.

Przyznane dofinasowanie na realizację Projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Całkowita wartość Projektu: 17 200 000 zł, w tym: dofinansowanie ze środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi: 13 759 999,95 zł (80%), wkład Gminy Miejskiej Kraków: 3 440 000,05 zł (20%).
Szpital posiada 599 łóżek. Liczba pacjentów leczonych ogółem w 2016 r. wyniosła ponad 137 tys. osób.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także