Uwagi Krakowa do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020

W ramach konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Gmina Miejska Kraków zgłosiła blisko sto uwag do przedmiotowego dokumentu.

Uwagi Krakowa do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Zgłoszone uwagi dotyczyły m.in. działań z zakresu cyfryzacji, regionalnej polityki energetycznej, ochrony środowiska, transportu miejskiego, infrastruktury drogowej, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, usług społecznych i zdrowotnych, edukacji, wychowania przedszkolnego, rewitalizacji oraz infrastruktury ochrony zdrowia. Uwagi były ukierunkowane na zapewnienie zgodności zapisów dokumentu z planami Gminy oraz zapewnienie możliwie najwyższego dofinansowania w ramach planowanych przez Gminę działań.
Uwagi przesłane przez Gminę Miejską Kraków zostały przygotowane w oparciu o informacje uzyskane od wszystkich Wydziałów Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych i spółek miejskich.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także