Środki unijne na Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Krakowa

Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Krakowa.

Środki unijne na Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Krakowa
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Realizacja projektu umożliwi skuteczną realizację działań przyczyniających się do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020 oraz wpłynie na poprawę jakości powietrza na obszarze, na którym odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.


Docelowo działania wynikające z opracowanego „Planu..." przyczynią się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i występowania przekroczeń poziomów substancji w powietrzu wg Dyrektywy CAFE na terenie miasta (pył PM10, PM2,5 i benzo(a)piren). Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych związanych z efektywnym wykorzystaniem energii i zasobów, a także poprawy efektywności energetycznej oraz wzrostem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Całkowita wartość projektu to 183 tys. zł, w tym uzyskane dofinansowanie: 155 tys. zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2015 roku.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także
W dniu 15.02.2018 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla czterech ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i  Lublańskiej do estakady  wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 5,56 mln zł, w tym ok. 4,42 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (całkowita wartość projektu ok. 1,23 mln zł, w tym ok. 1,04 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (całkowita wartość projektu ok. 5,43 mln zł, w tym ok. 3,33 mln dofinansowanie z UE) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (całkowita wartość projektu ok. 2,17 mln zł, w tym ok. 1,84 mln dofinansowanie z UE) W dniu 05.03.2018 r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla kolejnej ścieżki rowerowej „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” Całkowita wartość projektu to ok. 5,76 mln zł, w tym ok. 4,23 mln dofinansowanie z UE Inwestycje realizowane są w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.