Środki unijne na Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Krakowa

Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Krakowa.

Środki unijne na Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Krakowa
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Realizacja projektu umożliwi skuteczną realizację działań przyczyniających się do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020 oraz wpłynie na poprawę jakości powietrza na obszarze, na którym odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.


Docelowo działania wynikające z opracowanego „Planu..." przyczynią się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i występowania przekroczeń poziomów substancji w powietrzu wg Dyrektywy CAFE na terenie miasta (pył PM10, PM2,5 i benzo(a)piren). Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych związanych z efektywnym wykorzystaniem energii i zasobów, a także poprawy efektywności energetycznej oraz wzrostem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Całkowita wartość projektu to 183 tys. zł, w tym uzyskane dofinansowanie: 155 tys. zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2015 roku.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także