W sile wieku

Programy
Informacje o projekcie
Wartość:
9 450 490,21 PLN
Wartość dofinansowania:
8 760 604,42 PLN
Beneficjent:

Gmina Miejska Kraków

Jednostka Realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Sprawy społeczne,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2017-3-1
Realizacja do:
2020-2-28
Miejsce realizacji:
, Kraków
Opis projektu

Projekt „W sile wieku” skierowany jest do niesamodzielnych mieszkańców Krakowa po 60 roku życia, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich opiekunów faktycznych. Ww. osoby potrzebują wsparcia zapewniającego utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, podtrzymania samodzielności i aktywności w celu przeciwdziałania pogłębiania się dysfunkcji związanych z procesem starzenia się lub/i niepełnosprawnością. Trudności związane z opieką nad ww. powodują, że potrzebę wsparcia i poradnictwa zgłaszają też ich opiekunowie faktyczni.

Projekt zakłada uruchomienie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pięciu nowych Placówek (100 nowych miejsc) zapewniających dzienną opiekę i aktywizację dla osób niesamodzielnych, w tym 1 specjalizującej się w opiece nad osobami po przebytym udarze mózgu, cierpiących na Alzheimera lub inne zespoły otępienne.

Realizacja tego rodzaju wsparcia w pięciu nowych lokalizacjach na terenie Krakowa przyczyni się do rozwoju usług świadczonych w lokalnych społecznościach zapobiegając procesowi izolacji ww. osób od rodziny i środowiska lokalnego.