Urban Green Belts

Programy
Informacje o projekcie
Logo projektu:
logo
Wartość:
441 496 PLN
Wartość dofinansowania:
375 272 PLN
Jednostka Realizująca:

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Okres programowy:
2014-2020
Temat:
Ochrona środowiska, Rewitalizacja,
Kategoria:
nieinwestycyjny
Stan:
w trakcie realizacji
Realizacja od:
2016-6-1
Realizacja do:
2019-5-31
Opis projektu

W projekcie pod nazwą „UGB - Urban Green Belts” partnerstwo tworzy dziesięć miast lub regionów europejskich z 7 państw tj.: Węgier, Austrii, Czech, Słowenii, Chorwacji, Włoch i Polski, a koordynatorem jest Budapeszt (XII dzielnica). Beneficjentem po stronie Partnera Projektu jest Gmina Miejska Kraków, natomiast w Krakowie projekt będzie wdrażany przez Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

W ramach działań lokalnych Zarząd Zieleni Miejskiej będzie realizował projekt pilotażowy WITKOWICE GLL (Witkowice Green Living Lab) na terenie Lasu Witkowickiego. Projekt polegał będzie m.in. na rewitalizacji istniejącej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz wdrożeniu innowacyjnych kierunków edukacji przyrodniczej. Planowane działania obejmują instalację: urządzeń terenowych (zaprojektowanych z wykorzystaniem lokalnych materiałów naturalnych jak drewno i kamień), tablic informacyjnych do ścieżek edukacyjnych zapewniających realizację bogatego programu edukacyjnego i rekreacyjnego, kładki względnie mostku pieszo-rowerowego nad rzeką/potokiem Bibiczanką.

Ponadto umocnione i zabezpieczone zostaną ścieżki, wykonane miejsca postojowe dla rowerów oraz pojazdów samochodowych przeznaczonych dla inwalidów. Planuje się również postawienie elementów małej architektury z drewna okrągłego, a także niezbędnych dla wdrożenia aplikacji mobilnej - elementów terenowych.

Partnerzy projektu utworzą platformę wymiany doświadczeń, pomysłów i dobrych praktyk stosowanych w ich własnych miastach. Wypracowane na poziomie międzynarodowym propozycje działań będą następnie wdrażane na poziomie lokalnym.

Unia Europejska pokrywa w projekcie 85% kosztów kwalifikowanych, wkład własny do projektu stanowi 15%. Projekt będzie stanowił również świetną okazję do promocji Miasta oraz miejskich terenów zielonych na arenie międzynarodowej.

Rezultat

Wymiernym efektem udziału Krakowa w projekcie będzie zrewitalizowana i uzupełniona infrastruktura turystyczno-rekreacyjna oraz edukacyjna na terenie parku leśnego Witkowice. Powstanie ona w oparciu o wymianę doświadczeń dotyczących rewitalizacji miejskich terenów zielonych i tworzenia zintegrowanych modeli zarządzania zielenią miejską, i współpracę w tym zakresie z lokalnymi interesariuszami i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Końcowym efektem będzie wykreowanie i promocja nowego terenu turystyczno-rekreacyjnego w strukturach zieleni publicznej Krakowa, dostępnego i atrakcyjnego zarówno dla mieszkańców całego miasta, jak i turystów.

Efektem uczestnictwa w projekcie ma być także opracowanie metody/strategii skutecznych praktyk współpracy z interesariuszami, która będzie zastosowana na innych obszarach miejskich w zakresie zarządzania zieloną przestrzenią miejską.

Badanie bazowe  zawierające syntezę 7 lokalnych ocen partnerów projektowych [PDF]