Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu "Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Poddziałanie 9.2.2 C. Wartość całkowita projektu wynosi 780 150,84 zł, w tym dofinansowanie 723 199,82 zł.

Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekt adresowany jest do rodzin i osób zagrożonych lub doświadczających sytuacji kryzysowej, mieszkających na terenie miasta Krakowa. Celem projektu jest poszerzenie oferty Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie, a także zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej udzielanej w ramach interwencji kryzysowej. Rozszerzenie oferty obejmuje stworzenie nowych produktów dla dzieci, młodzieży, rodziców i całych rodzin, a także seniorów. Poszczególne działania dostosowane będą w zakresie treści i formy do poszczególnych grup. Pomoc dzieciom i młodzieży obejmie spotkania indywidualne i grupowe oraz psychoedukację i wsparcie dla ich rodziców. Działania adresowane do rodzin – spotkania rodzinne, wzbogacone o el. terapii kryzysu, wykraczające poza dotychczasową pomoc. Grupa zadań adresowanych do seniorów obejmie spotkania indywidualne i grupę wsparcia, a także stworzenie Telefonu Zaufania dla Seniorów (dostępnego dla wszystkich mieszkańców Krakowa w wieku senioralnym) oraz aktywizację seniorów i budowanie naturalnej sieci wsparcia w postaci Samopomocowej Sieci Wsparcia, która po zakończeniu projektu będzie trwałą formą pomocy seniorom. Pomocą planuje się objąć 810 osób, ograniczając ryzyko wykluczenia społecznego, będące negatywną konsekwencją nierozwiązanego kryzysu.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także