Dofinansowanie dla projektu

Gmina Miejska Kraków zawarła umowę o dofinansowanie dla projektu "W sile wieku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Poddziałanie 9.2.2 B. Wartość całkowita projektu wynosi 9 450 490, 21 zł w tym dofinansowanie 8 760 604,42 zł.

Dofinansowanie dla projektu
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Projekt „W sile wieku” skierowany jest do niesamodzielnych mieszkańców Krakowa po 60 roku życia, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich opiekunów faktycznych. Ww. osoby potrzebują wsparcia zapewniającego utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, podtrzymania samodzielności i aktywności w celu przeciwdziałania pogłębiania się dysfunkcji związanych z procesem starzenia się lub/i niepełnosprawnością. Trudności związane z opieką nad ww. powodują, że potrzebę wsparcia i poradnictwa zgłaszają też ich opiekunowie faktyczni.

Projekt zakłada uruchomienie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pięciu nowych Placówek (100 nowych miejsc) zapewniających dzienną opiekę i aktywizację dla osób niesamodzielnych, w tym 1 specjalizującej się w opiece nad osobami po przebytym udarze mózgu, cierpiących na Alzheimera lub inne zespoły otępienne.

Realizacja tego rodzaju wsparcia w pięciu nowych lokalizacjach na terenie Krakowa przyczyni się do rozwoju usług świadczonych w lokalnych społecznościach zapobiegając procesowi izolacji ww. osób od rodziny i środowiska lokalnego.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ADAM MICHALUK
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także