Baza konkurencyjności uruchomiona

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło stronę internetową właściwą do upubliczniania zapytań ofertowych w ramach projektów realizowanych przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020. 

Baza konkurencyjności uruchomiona
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

Baza konkurencyjności jest systemem informatycznym, służącym realizacji zasady konkurencyjności opisanej w rozdziale 6.5.3 Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Beneficjenci podlegający przepisom Prawa zamówień publicznych są zobowiązani dokonywać wydatków zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku zamówień o wartości niższej niż 30 tys. euro a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto.

W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy upublicznić zapytanie ofertowe, zawierające elementy opisane w ww. Wytycznych, w Bazie konkurencyjności lub na innej stronie internetowej przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych.

Baza konkurencyjności dostępna jest pod adresami: https://konkurencyjnosc.gov.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także