Proponowane kryteria oceny projektów dotyczących usług społecznych

Na najbliższym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostaną przyjęte kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT.

Proponowane kryteria oceny projektów dotyczących usług społecznych
Fot. Unijne Oblicze Krakowa

W ramach poddziałania przewiduje się realizację inicjatyw zwiększających dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, a także działań mających na celu zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych kryzysem.

Typy projektów, na jakie będzie można uzyskać dofinansowanie obejmują:

A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych
B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych
C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej.

Nabór projektów będzie odbywał się w trybie konkursowym, a projekty będą oceniane w oparciu o kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący. Proponowana kryteria zostały zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska: http://metropoliakrakowska.pl/aktualnosci/projekt-kryteriow-wyboru-projektow-pomocy-spolecznej-2. Ewentualne uwagi można zgłaszać do Biura Stowarzyszenia w terminie do dnia 26.10.2015 r. 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA PIŚKIEWICZ-BYCZYŃSKA
Podmiot publikujący: Unijne Oblicze Krakowa
Zobacz także