Aktualności

Podpisano umowę o dofinansowanie termomodernizacji obiektów Centrum Kultury: „Dworek Białoprądnicki”

W dniu 31 lipca br. podpisano umowę dofinansowania dla projektu: Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie.

W ramach inwestycji o wartości: 1 452 817,15 zł i dofinansowaniu UE: 684 525,85 zł przewiduje się wykonanie głębokiej modernizacji energetycznej 3 budynków należących do zespołu Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, obejmującej docieplenie przegród, wymianę stolarki oraz modernizację instalacji c.o. i c.w.u.

Podpisano umowę na termomodernizację Nowohuckiego Centrum Kultury

W dniu 30 czerwca  br. podpisano umowę dofinansowania dla projektu pn. "Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i system zarządzania energią".

Smakowite dziedzictwo - SlowFood-CE

W czerwcu bieżącego roku Wydział Promocji i Turystyki UMK rozpoczął realizację projektu partnerskiego pod nazwą SlowFood-CE: Culture, Heritage, Identity and Food. Projekt jest realizowany dzięki otrzymaniu środków z Programu Interreg Europa Środkowa.

Podpisano umowę na dofinansowanie dla projektu Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa

W dniu 30 czerwca 2017 roku Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu "Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małoposlkiego, oś Priorytetowa 4: Regionalna Polityka Energetyczna, Poddziałanie 4.4.1. Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT.

Przyznane dofinasowanie na realizację Projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Dnia 29 czerwca br. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie zawarł umowę z Województwem Małopolskim na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i Gminy Miejskiej Kraków pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – ZIT.

Dofinansowanie dla Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta Krakowa

27 czerwca br. projekt pn. Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r. uzyskał pozytywną ocenę Zarządu Województwa Małopolskiego i został wybrany do dofinansowania. Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 5.2.1.Gospodarka odpadami – ZIT.

Kolejne umowy o dofinasowanie dla ścieżek rowerowych

W dniu 29.06.2017 r Gmina Miejska Kraków podpisała umowy o dofinansowanie dla dwóch ścieżek rowerowych: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (całkowita wartość projektu: 5 055 000,00 zł, w tym 3 553 440,67 zł dofinansowanie UE) oraz Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (całkowita wartość projektu: 1 266 993,96 zł, w tym 1 076 944,84 zł dofinansowanie UE).

 

 

Restauracja Fortu 52a Łapianka z dofinansowaniem

W dniu 26 czerwca br. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego”.  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami. Gmina zyska dofinansowanie w wysokości ok. 3,1 mln zł. Wartość projektu to ok. 6,7 mln zł.  

Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego  zarekomendowane przez Komisję Europejską do dofinansowania.

Planowany do realizacji projekt Gminy Miejskiej Kraków zatytułowany Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie został 22 czerwca bieżącego roku zarekomendowany przez Komisję Europejską do dofinansowania w kwocie 1 175 000 EUR, przy całkowitej wartość szacowanej na 2 350 000 EUR. W lutym tego roku Gmina we współpracy z Ministerstwem Rozwoju przygotowała i przekazała Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci przy Komisji Europejskiej dokumenty aplikacyjne w ramach naboru z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility 2014-2020) wspierającego rozwój sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.

SMS im. G. Narutowicza w Krakowie podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM

SMS im. G. Narutowicza w Krakowie podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM oś Priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – ZIT dla projektu Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie, realizowany przez Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Całkowita wartość Projektu: 27 000 000 zł, w tym: dofinansowanie: 7 187 399,95 zł (26,62 %), wkład Gminy Miejskiej Kraków: 19 812 600,05 zł (73,38%). Termin zakończenia realizacji Projektu: 30 listopada 2019 roku.