Aktualności

Restauracja Fortu 52a Łapianka z dofinansowaniem

W dniu 26 czerwca br. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego”.  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami. Gmina zyska dofinansowanie w wysokości ok. 3,1 mln zł. Wartość projektu to ok. 6,7 mln zł.  

Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego  zarekomendowane przez Komisję Europejską do dofinansowania.

Planowany do realizacji projekt Gminy Miejskiej Kraków zatytułowany Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie został 22 czerwca bieżącego roku zarekomendowany przez Komisję Europejską do dofinansowania w kwocie 1 175 000 EUR, przy całkowitej wartość szacowanej na 2 350 000 EUR. W lutym tego roku Gmina we współpracy z Ministerstwem Rozwoju przygotowała i przekazała Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci przy Komisji Europejskiej dokumenty aplikacyjne w ramach naboru z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility 2014-2020) wspierającego rozwój sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.

SMS im. G. Narutowicza w Krakowie podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM

SMS im. G. Narutowicza w Krakowie podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM oś Priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – ZIT dla projektu Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie, realizowany przez Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Całkowita wartość Projektu: 27 000 000 zł, w tym: dofinansowanie: 7 187 399,95 zł (26,62 %), wkład Gminy Miejskiej Kraków: 19 812 600,05 zł (73,38%). Termin zakończenia realizacji Projektu: 30 listopada 2019 roku.

Projekty Specjalistycznych  Miejskich Szpitali wybrane do dofinansowania

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – ZIT, decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego dnia 16 maja 2017 r. do dofinansowania zostały wybrane następujące Projekty miejskich szpitali:

Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa z dofinansowaniem UE

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego w  dniu 1 czerwca został wybrany do dofinansowania projekt pn. Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.4.1. Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT.

Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i system zarządzania energią

Projekt pn.  Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i system zarządzania energią, 30 maja br uzyskał pozytywną decyzję o dofinansowaniu w ramach Poddziałania 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. Dofinansowanie wyniesie 1 889 128,40 zł.

Uroczyste zakończenie projektu Centrum Kształcenia Ustawicznego

W dniu 24 maja 2017 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki na Osiedlu Szkolnym 21 w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu pn. „Zagraniczna praktyka szansą na rozwój osobisty i zawodowy” zrealizowanego w ramach programu Erasmus+.

„Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie”

W dniu 15 maja br. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie”.  Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach przedsięwzięcia o całkowitej wartości ok. 4,5 mln zł i dofinansowaniu unijnym na poziomie ok. 1,1 mln zł przewidziane jest podniesienie efektywności energetycznej obiektu sportowego KS Korona w Krakowie.

Konkurs z nagrodami!

Informujemy o możliwości udziału w konkursie „Przypieczętuj Małopolski miniszlak Funduszy Europejskich”, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Konkurs polega na odwiedzaniu miejsc związanych z funduszami europejskimi i zbieraniu pieczątek na specjalnie przygotowanej mapce obiektów. Ze szczegółami oraz regulaminem można zapoznać się na stronie internetowej: Konkurs miniszlak Funduszy Europejskich

Zachęcamy do udziału!

„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków”

W dniu 25 kwietnia br. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków”.  Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach przedsięwzięcia o całkowitej wartości 22 568 560 zł i dofinansowaniu unijnym na poziomie 12 674 803 zł przewidziana jest termomodernizacja 27 budynków oświatowych.